بالاخره Tensorflow 2.0 منتشر شد!

این نسخه دارای api بسیار تمیز تر با مجتمع سازی با keras یک قدم بزرگ در توسعه چارچوب های نرم افزاری هوش مصنوعی به شمار می رود.بیشتر بخوانید: https://medium.com/tensorflow/tensorflow-2-0-is-now-available-57d706c2a9ab


یک کولب برای تمرین بدون نصب هیچ چیزی: https://colab.research.google.com/github/zaidalyafeai/Notebooks/blob/master/TF_2_0.ipynb